Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina, matrimonio blindato a Mykonos